Vi skal sexisme til livs. Også hos os!

Hvem skulle have troet, at det i 2020 skulle være så kontroversielt at snakke om ligestilling og sexisme, at det ville sende en MeToo-bølge i fuld kraft ind over Danmark Tusindvis af modige kvinder og mænd har sat deres navn på underskriftindsamlinger, givet deres vidnesbyrd og sagt fra overfor sexisme, seksuel chikane og seksuelle krænkelser. De har krævet forandring. Det er ikke retfærdigt, at de blev nødt til det. Men vi skylder dem en stor tak for, at de gjorde det. Nu er det vores pligt ikke blot at lytte men at handle og gøre det bedre end før. Fordi vi har stadig problemer med sexisme, og der er stadig meget, vi kan og skal gøre. Det gælder i hele samfundet – også hos os. 

Af Marie de Stoppelaar, medlem af Radikale Venstres samværsteam

De mange modige stemmer har sat gang i en kulturforandring, der nu er ved at manifestere sig i forhandlinger om trepartsaftale, nye samværsformer, politikker og regler ude på arbejdspladserne, i foreninger og bredt ud i samfundet.

Den forandring er også i gang hos os. Vi har om nogen mærket dilemmaerne og problemerne komme helt tæt på. Så vi har haft nok at gøre og til tider for kort tid at gøre det i. Vi har søgt samtalerne og set indad, gjort vores bedste for at lytte og forstå. Nu er det tid til at handle. Det står klart, at vi tidligere hverken har været gode nok til at forebygge eller håndtere sexisme og seksuel chikane i Radikale Venstre. Det vil vi gøre bedre nu.

I dette indlæg vil jeg derfor give en status på arbejdet med at forebygge og håndtere sexisme og seksuel chikane i Radikale Venstre

For det første har vi igangsat en uvildig undersøgelse, som varetages af Kvinfo, der skal afdække omfanget og karakteren af sexisme og sexchikane i og omkring Radikale Venstre. Til det er jeres besvarelser - uanset om man har oplevet sexisme eller ej - helt afgørende. I har fået tilsendt et link til undersøgelsen, som vi håber, at mange af jer vil deltage i. Vi forventer at have resultaterne engang i januar/februar 2021. Hvis du ikke har modtaget et link, så hiv fat i Anja Uglebjerg på Anja.Uglebjerg@kvinfo.dk. Flere af jer har allerede besvaret undersøgelsen – mange tak for det.  

Derudover har vi nu en godkendt samværspolitik, der gælder for alle, der er en del af Radikale Venstre. Samværspolitikken beskriver, hvilken adfærd vi positivt gerne vil have i Radikale Venstre, og hvilken vi finder uacceptabel. Vi kommer til at evaluere og udvikle samværspolitikken i takt med, at vi bliver klogere på, hvad der fungerer, og hvad der kan forbedres. Flere af jer har allerede bibragt os mange gode input og kommentarer til denne. Det er vi glade for, og det må I endelig blive fortsætte med.

Med den nye samværspolitik følger en klar procedure for, hvordan man kan forholde sig, hvis man oplever eller er vidne til brud på samværspolitikken – herunder sexisme og seksuel chikane.

Foruden at man altid kan gå til sit nærmeste ledelseslag - i organisationen kunne det eksempelvis være en kredsformand eller kommuneforeningsformand, mens det på sekretariat kunne være en fagchef - har vi oprettet en ny uafhængig kontaktinstans. Den består af to medlemmer af partiet samt to eksterne fagpersoner, der har forskellige kompetencer til at håndtere sager af denne karakter. Alle medlemmer er underlagt selvpålagt tavshedspligt, og man kan altid henvende sig i fuld fortrolighed. Instansens sammensætning er indrettet ud fra et hensyn til at nogle vil foretrække at kunne gå til en person, de kender, og som kender partiet, mens andre vil foretrække, at henvende sig til en helt udefra stående. Begge dele er en mulighed nu. Derudover har vi lagt vægt på, at sikre en spredning på både køn og geografi blandt de fire medlemmer.

Medlemmerne af den uafhængige kontaktinstans erJeppe Fransson, socialrådgiver og kandidat i socialt arbejde (Medlem af Radikale Venstre), Kristina Siig, Dr.jur. Professor mso (Medlem af Radikale Venstre), Hanne Frøyr, psykolog, og Charlotte Bæk Risbjerg, mediator, MA i Meditation og konfliktresolution.

På sekretariatet har vi ydermere oprettet et samværsteam, som både medlemmer og ansatte også kan henvende sig til. Medlemmerne af samværsteamet er ligeledes underlagt tavshedspligt. Samværsteamet, som udgøres af Lars Beer Nielsen og Marie de Stoppelaar, arbejder aktivt med at udvikle, forankre og gøre opmærksom på samværspolitikken både på Radikale Venstres sekretariat og i landsforbundet. Samværsteamet består af en repræsentant fra sekretariatsledelsen (Lars) og et medlem af fællesklubben, som er den samarbejdende enhed mellem ansatte og ledelsen på sekretariatet (Marie, der ligeledes er sekretariatets ligestillingspolitiske medarbejder). Samværsteamet har også til opgave at sekretariatsbetjene den uafhængige kontaktinstans.

Hvis man indberetter brud på samværspolitikken, har vi nu nedfældet en række principper for sagsbehandling, så man ved, hvad man kan forvente. Ligesom vi har lavet et selvstændigt papir, der konkretiserer de forskellige sanktionerings- og håndteringsmuligheder, der gælder alt efter, hvad den konkrete sag drejer sig om, og hvem man henvender sig til med den. Dette papir afklarer også forskelle i handlerum alt efter om parterne er ansatte, eller om de er tillidsvalgte, MF’ere, medlemmer osv. Vi har derfor også lavet en grundig udpensling af hvilke sanktionsmuligheder, der kan gøre sig gældende hvornår og på hvilke niveauer i organisationen.

Endelig pågår der lige nu et arbejde med at afgrænse samværspolitikkens dækningsområde, samt de praktiske foranstaltninger omkring protokol og opbevaring af personfølsom data. 


En ny samværspolitik, sagsgange og instanser ikke er enden på et opgør. Men det er en god begyndelse henimod, at Radikale Venstre fremover bliver et endnu federe sted at være for alle. Meget vil være som det plejer, men noget vil også skulle ændres. Det er kun på sin plads. I 115 år har vi i vores parti gået forrest i forandring, kæmpet mod begrænsninger og for lige muligheder for alle til at være dem, de er, og leve de liv, der giver mening for dem. Det skal vi blive ved med. Det er der brug for – også hos os.

På hjemmesiden kan du læse mere om: vores samværspolitik og brud på denne, den uafhængige kontaktinstans, principper for sagsbehandling og de forskellige sanktionsmuligheder, der gælder: https://fremad.radikale.dk/samvaerspolitik-i-radikale-venstre/

Hvis du har yderligere spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Lars Beer (Lars.Beer@ft.dk) eller Marie de Stoppelaar (Marie.destoppelaar@ft.dk).