TRYG OG SAMMENHÆNGENDE SUNDHED

Alle danskere har ret til et trygt og sammenhængende patientforløb. Men desværre oplever mange, at falde mellem to stole eller at blive glemt, når deres behandling overgår fra fx sygehuset til den praktiserende læge. Det gælder særligt de patientgrupper, der bruger sundhedsvæsnet mest, dvs. kronikerne, ældre, multisyge patienter, og psykiatriske patienter.

I denne gruppe oplever nogle, at deres praktiserende læge ikke ved, hvad de har tænkt på sygehuset. At de bliver kastebold mellem den ene sygeplejerske eller læge og den næste. At vigtig viden går tabt undervejs, så de må starte forfra igen og igen.

Det kan vi selvfølgelig ikke acceptere. Patienter må aldrig opleve, at bureaukrati og ansvarsdeling mellem regioner, kommuner og praktiserende læger står i vejen for, at de får den optimale behandling og genoptræning/pleje

Alle borgere har ret til trygge og sammenhængende behandlingsforløb: Også den tiendedel af patienterne, der både har brug for sundhedstilbud fra sygehuse og kommuner, og derfor oftest falder mellem stolene i vores system.

Derfor vil Radikale Venstre i dette udspil sikre de mest udsatte patientgrupper ret til en behandlingsvejleder, der skal hjælpe patienten godt igennem behandlingsforløbet. De skal indgå i styrkelsen af de lokale, sundhedsfaglige fællesskaber, som vi fremover vil give ansvar for behandlingen af de udsatte patienter. Ikke ved at skabe en ny struktur, men ved at bygge videre på det, vi allerede har indenfor rammerne af vores regioner. Radikale Venstre ønsker nemlig, at danskerne skal have større og ikke mindre politisk indflydelse på, hvordan vores sundhedsvæsen fungerer.

BEDRE SAMMENHÆNG, IKKE NY STRUKTUR

Når patienter oplever problemer med sundhedsvæsenet, sker det meget ofte når ansvaret for deres ve og vel overgår fra region til kommune. Det har fået regeringen til at tale om, at der skal oprettes en ny klyngestruktur i sundhedsvæsnet, som skal bygge bro mellem sygehuset, kommunerne og den praktiserende læge. Men allerede i dag eksisterer der 21 sundhedsfaglige fællesskaber fordelt over hele landet, hvis primære formål netop er at skabe sammenhæng i borgernes individuelle behandling.

Regeringen leger med tanken om nye administrative lag bestemt fra Christiansborg. Radikale Venstre vil en markant anden vej. Vi vil sætte mennesket før systemet. Vi vil ikke opfinde nye løsninger på Christiansborg, men i stedet forbedre det system vi har, sammen med dem der hver dag arbejder i det. Vi vil ikke undergrave den politiske kontrol med sundhedsvæsnet, vi vil tværtimod styrke den ved at inddrage lokalsamfund og borgere langt, langt mere end vi gør i dag.

Radikale Venstre foreslår:

  • At vi styrker de eksisterende sundhedsfaglige fællesskaber, så de får hele behandlingsansvaret og det økonomiske ansvar for de specifikke patientgrupper, der er i kontakt med både hospitaler, kommune og praktiserende læge. Det vil typisk være kronikere, ældre, multisyge og psykiatriske patienter.
  • Med det gennemgående ansvar, der gives til de sundhedsfaglige fællesskaber overføres beslutningskraften og økonomien ift. de pågældende patienter derfor fra både kommuner og regioner. Det vil dog fortsat være sådan, at de sundhedsfaglige fællesskaber vil være under regionernes indflydelse, så der fortsat er en politisk forankring. Radikale Venstre ønsker nemlig, at danskerne skal have større og ikke mindre politisk indflydelse på, hvordan vores sundhedsvæsen fungerer.
  • Vores forslag vil tage tid. Det øgede ansvar i de enkelte sundhedsfaglige fællesskaber skal derfor til at starte med indfases som pilotprojekt i én region. Vi foreslår, at fællesskaberne i Region Syddanmark hver får egen økonomi og driftsansvar for de patienter, hvis forløb går på tværs af kommunen, sygehuset og den praktiserende læge. Omlægningen skal dokumenteres og det skal undersøges, hvilke udfordringer og gode erfaringer, der gøres undervejs, så de kan inddrages, når opsætningen med de styrkede sundhedsfaglige fællesskaber skal rulles ud i de andre regioner.

Dermed vil vi også sikre, at sundhedssystemet ikke udsættes for flere omvæltninger end højst nødvendigt i respekt for, at der allerede i dag pågår et stort arbejde med at implementere fx nye it-systemer.

STØRRE TRYGHED FOR DEN ENKELTE PATIENT

Med en styrkelse af det tværgående samarbejde på sundhedsområdet, har vi ikke løst alle sammenhængsproblemer i sundhedsvæsnet. Derfor indeholder vores udspil også en række forslag, der skal skabe større tryghed for den enkelte patient:

BEHANDLINGSVEJLEDER TIL UDSATTE PATIENTER

Behandlingsvejlederens opgave er at sikre sammenhæng, tryghed og overblik for de mest udsatte patientgrupper, dvs. kronikere, ældre, multisyge og psykiatriske patienter. Behandlingsvejlederen skal have en sundhedsfaglig baggrund som sygeplejerske eller sundhedsplejerske, og opgaven som behandlingsvejleder vil kunne varetages på deltidsbasis. I dag arbejder ca. halvdelen af alle sygeplejersker på deltid. Opgaven vil derfor i første omgang primært løftes ved, at andelen af sygeplejersker på deltid nedbringes.

HØJERE FÆLLES STANDARDER I DE KOMMUNALE AKUTTILBUD

De kommunale sundhedstilbud, som patienten typisk møder efter hospitalsophold, er i dag meget forskelligartede og af svingende kvalitet – så meget, så sygehuslæger ofte er bekymrede over kvaliteten. 9 ud af 10 sygehuslæger frygter således, at deres patienter ikke får den rette behandling, når kommunen får ansvaret for dem.

Radikale Venstre foreslår, at der indføres højere fælles standarder for de kommunale sundhedstilbud, og at kommunerne får tilført flere midler til sundhedsområdet via de årlige økonomiaftaler mellem staten og KL. På den måde styrker vi det nære og forebyggende sundhedsvæsen, som skal tages mindst lige så alvorligt som det man møder på sygehusene.

SYGEHUSLÆGEN SKAL HAVE MULIGHED FOR AT HENVISE PATIENTER TIL BEHANDLING HOS DEN PRAKTISERENDE LÆGE

Det skal sikre, at patienten faktisk får den opfølgende behandling, som speciallægen på sygehuset havde tiltænkt. Dette sker ikke automatisk i dag, fordi de vigtigste informationer om patientens videre behandlingsforløb nemt overses i de lange udskrivningsbreve, som sygehusene skal sende til den praktiserende læge.

ALLE PATIENTER, SOM HAR AFGØRENDEBRUG FOR FYSIO- ELLER ERGOTERAPI EFTER HOSPITALSOPHOLD, SKAL FRITAGES FRA BRUGERBETALING

I dag kan kun en meget afgrænset del af de patienter, der kan have godt af rehabilitering og genoptræning, der henvises til gratis behandling hos en fysio- eller ergoterapeut. Det sker typisk kun for patienter, hvor fysio- eller ergoterapi er uundværligt for deres rehabilitering. Derfor vil Radikale Venstre udvide ordningen, så de ca. 50.000 danskere, der årligt bliver opereret for slidgigt i knæet, og hvor en andel helt eller delvist fravælger den efterfølgende behandling af økonomiske årsager, kan få gratis fysio- eller ergoterapi. På den måde sikrer vi dem en bedre fremadrettet sundhed og mindsker sandsynligheden for, at de vender tilbage i behandling på et sygehus.

DER SKAL UDDANNES OG FASTHOLDES FLERE PRAKTISERENDE LÆGER

Radikale Venstre vil på landsplan udvide optaget på medicinstudiet med yderligere 100 studiepladser og øge antallet af hoveduddannelsesforløb indenfor almen medicin med 50. Tallene skal ses som en tilføjelse ovenpå det øgede optag, der allerede indgår i regeringens udspil ’En læge tæt på dig’.

 

FINANSIERING

Udspillet forventes samlet set at medføre ekstraudgifter på ca. 1 mia. kr., på sundhedsområdet, jf. tabel 1 nedenfor. Dette finansieres i Radikale Venstres 2030-plan.

Samlede udgifter ved fuld indfasning