FRA UDSAT TIL ANSAT

FRA UDSAT TIL ANSAT 

- En 10 punkts plan, der skal hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i job

I Radikale Venstre tror vi på, at alle mennesker kan noget og har brug for at være en del af noget. Det at kunne bestride et arbejde giver mulighed for at udfolde begge dele. Derfor mener vi, at alle fortjener muligheden for at komme i arbejde, at tjene deres egne penge, at udvikle evner og sind sammen med andre og at opleve at være en del af noget større.

Også dem, der har det allersværest i vores samfund. Det var derfor, vi under SRSF-regeringen lavede en førtidspensions- og fleksjobreform. Grundtilgangen her er, at mange på kanten af arbejdsmarkedet både kan og rigtigt gerne vil arbejde. Men har brug for en hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet – og blive der. Reformen introducerede de nye ressourceforløb, der skal tilvejebringe den rette støtte, hjælp og fokus på den enkelte borger, for at netop det kan lykkes.

Til januar er det 4 år siden reformen trådte i kraft. Og hvordan er det så gået? ”Godt i gang – men langt fra i mål”. Sådan kan man vel bedst beskrive status. På den ene side er vi lykkes med at sikre, at ingen længere bliver overladt til sig selv på passiv forsørgelse. Alle oplever nu at modtage aktiv hjælp og støtte. Det er et enormt paradigmeskift i beskæftigelsesindsatsen. Samtidig kommer flere tættere på arbejdsmarkedet – bl.a. som følge af de nye ressourceforløb. Og trods den dårlige omtale forløbene har fået mange steder, viser en brugerundersøgelse, at flere er tilfredse end utilfredse med forløbene.

På den anden side er det også en række ting, der langt fra fungerer godt nok. Det er uværdigt når dødeligt syge mennesker sendes i ressourceforløb. Det er ikke – og har aldrig været meningen. Det er langt fra godt nok, når mange oplever, at de ikke har indflydelse på eget forløb eller, at deres pårørende ikke bliver inddraget nok. Hele ideen med ressourceforløbene er netop at hjælpe i øjenhøjde og med borgeren i centrum. Endelig kan vi ikke være tilfredse med at nogle oplever, at de modtager for får relevante indsatser i ressourceforløbene og for lidt progression i fleksjob. Det både kan og skal vi gøre bedre.

På den baggrund forslår Radikale Venstre en ”Fra udsat til ansat”-pakke, der skal bringe endnu flere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i permanent job. Grundtilgangen er stadig, at kan du arbejde, så vil vi med den rette hjælp og støtte sikre, at du kommer i arbejde. Kan du ikke arbejde, skal du naturligvis ikke. Konkret foreslår vi at styrke kvaliteten af ressourceforløbene. Indholdet i forløbene skal kvalificeres ved, at du som borger oplever:

1. INDFLYDELSE PÅ DIT RESSOURCEFORLØB

I dag oplever for mange, at
ressourceforløbene gennemføres henover hovedet på dem og deres pårørende. Fremover vil vi styrke borgerinddragelsen markant – både i forbindelse med møder i rehabiliteringsteamet samt i forløbene generelt. Det kan fx ske ved, at du som borger får mulighed for at overvære hele – og ikke kun dele – af mødet i rehabiliteringsteamet, og ved at du bliver gjort opmærksom på, hvis rehabiliteringsteamet ikke er enigt. Vi finder det afgørende, at borgere i ressourceforløb oplever at blive inddraget.

2. FORLØB DER GIVER MENING

I dag må mennesker, der ikke længere kan blive i almindeligt job igennem fx et ressourceforløb i 12 mdr., før de kan ansættes i et fleksjob. Vi vil afskaffe den 1-årige karensperiode, som borgere i ressourceforløb ikke udsættes for meningsløse forløb.

3. AT LÆNGDEN PÅ DIT FORLØB ER RIMELIG OG AT DU MODTAGER REELLE TILBUD HURTIGERE

I dag kan ressourceforløbene vare op til 5 år og vi oplever for ofte, at du som borger er i ressourceforløb alt for længe, før du modtager et reelt tilbud. Endvidere oplever vi tilfælde, hvor mennesker sendes i fleksjob i blot 20 min. om ugen. Fremover vil vi sikre, at dit ressourceforløb maksimalt kan vare 3 år – og indføre en grænse på maksimalt 1 år før du skal have modtaget et reelt tilbud. Sker det ikke skal du kunne kræve afklaring på det foreliggende grundlag. Samtidig vil vi hæve grænsen for, hvor kort tid du kan være i fleksjob om ugen.

4. BESLUTNINGSDYGTIGE TVÆRFAGLIGE REHABILITERINGSTEAMS

I dag har deltagerne ved rehabiliteringsmøderne ikke beslutningskompetence. Samtidig følger den tværfaglighed, der er i teamet, ikke med dig ud i ressourceforløbene efterfølgende. Det vil vi lave om. Så deltagerne ved møderne fremover har beslutningskompetence – og så tværfagligheden følger dig ud i ressourceforløbet.

5. BEDRE KONTAKT TIL DET ARBEJDSMARKED, DU SKAL BLIVE EN DEL AF

I dag er repræsentanter fra jobcentret de eneste om bordet ved rehabiliteringsmøderne, der ved noget om det arbejdsmarked, du som borger skal ud på. Og repræsentanten fungerer i dag kun som din sagsbehandler og mødeleder. Fremover vil vi styrke virksomhedsarbejdet ved at tilføje en jobkonsulent eller en virksomhedsrepræsentant til rehabiliteringsteamet for at sikre større kendskab til dit lokale arbejdsmarked.

6. EN INDSATS, DER GENERELT VIRKER BEDRE

I dag ved vi for lidt om, hvordan vi opnår de bedste effekter via ressourceforløbene. Fremover vil vi have tilvejebragt bedre viden om, hvad der virker ift. at bringe dig tættere på arbejdsmarkedet. Samtidig vil vi sikre systematisk udbredelse af best practices fra de kommunerne, der håndterer forløbene bedst. Fx via rejseholdet.

7. EN MERE RIMELIG EVALUERING AF DIN ARBEJDSEVNE

I dag måler vi på din evne inden starten på fleksjobbet. Det ønsker vi fremover at gøre fx 3 mdr. efter. Samtidig ønsker vi at give bedre adgang til fleksjob på det grundlag, der så foreligger her. Der skal være langt større fleksibilitet i systemet til at tildele fleksjob hurtigere og nemmere end i dag.

8. AT SUNDHEDSFAGLIG VIDEN GIVES STØRRE VÆGT I DIT FORLØB

I dag kan kommunerne iværksætte tilbud, selvom det sundhedsfagligt frarådes. Fremover skal det være sådan, at tilbud ikke må sættes i værk,
hvis en speciallæge har frarådet det.

9. STØRRE ØKONOMISK TRYGHED

I dag modregnes indtægter fra arbejdsmarkedspension i din ressourceforløbsydelse, hvilket kan sætte dig i udsat økonomisk situation. Det er ikke befordrende for dit ressourceforløb. Fremover skal der ikke modregnes i ressourceforløbsydelsen for indtægter fra arbejdsmarkedspension.

10. STØRRE FOKUS PÅ FOREBYGGELSE

I dag gives ressourceforløb kun til de allersvageste. Fremover skal også de lidt ”stærkere” kontanthjælpsmodtagere have mulighed for at få ressourceforløb for at forebygge, at de bliver så svage, at de ender på FØP.