FLERE INTERNATIONALE STUDERENDE TIL DANMARK

Internationale studerende i Danmark er som et kinderæg. De bidrager til statskassen, 300.000 d.kr. pr. studerende, de bidrager til det internationale studiemiljø, der er afgørende for at give alle studerende den bedst mulige indføring til nutidens arbejdsliv og så er de med til at løse et akut problem i Danmark, manglen på veluddannet arbejdskraft til både den offentlige sektor og vores virksomheder. Radikale Venstre foreslår en tiltræknings- og fastholdelsespakke på 10 initiativer, der skal få flere internationale studerende til Danmark og flere af dem til at blive her efter endt uddannelse.

Vi skal derfor ikke have færre internationale studerende, som regeringen foreslår, men flere. Ikke mindst inden for de områder, hvor vi forventer at komme til at mangle flest. Og så skal vi i højere grad sikre, at dem, der kommer, de bliver her i en længere periode når de er færdige med deres uddannelse. Det kræver, at vi sætter ind både i forhold til rekruttering og fastholdelse af internationale studerende. Vi har ikke råd til at lade være.

Senest har Damvad konkluderet, at regeringens foreslåede loft over internationale studerende vil koste statskassen 950 mio. kr. for hver dimittendårgang fra 2025 og frem. Vi har ikke brug for flere, men færre lofter i dansk uddannelsespolitik.

Vi ved godt hvad der virker, hvis flere skal blive i landet. En dansk kæreste, alder (jo yngre jo bedre), nationalitet (de ikke-nordiske bliver i højere grad), gode danskkundskaber, studiejob, fagområde (tekniske uddannede bliver i højere grad) og muligheden for at opholde sig i landet efter endt uddannelse. Vi kan ikke regulere kærlighedslivet, men vi kan sætte ind en række andre steder. Derfor foreslår Radikale Venstre en tiltræknings- og fastholdelsespakke på 10 initiativer.

MENTORORDNINGER

Føler du dig velkommen når du kommer til landet og starter dine studier, så stiger sandsynligheden for at du bliver i landet. Alle videregående uddannelsesinstitutioner bør derfor have mentor-programmer, så de sikrer, at alle deres internationale studerende føler sig velkomne og får en god introduktion til studielivet og Danmark. Det skal være naturligt og muligt for alle internationale studerende at indgå i de samme fællesskaber som danske studerende, så de får et værdifuldt netværk i Danmark.

KARRIEREVEJLEDNING

Alle internationale bør have krav på karrierevejledning og uddannelsesinstitutionerne bør gøre en aktiv indsats for at bidrage til, at der er gode muligheder for studiejobs og praktik-muligheder for de internationale studerende. Uddannelsesinstitutionerne bør herudover sikre, at de internationale studerende får kontakt til det danske arbejdsmarked – fx gennem projektorienterede forløb, cases i undervisningen, specialesamarbejder med virksomheder, dialog med relevante virksomhedsrepræsentanter ift. at formidle kontakt om studiejob og dimittendjob mv. Virksomhederne har også et stort medansvar for at sikre attraktive studiejobs og praktikmuligheder til internationale studerende. Radikale Venstre foreslår, at uddannelsesinstitutionerne får til opgave at sikre, at alle deres internationale studerende sikres karrierevejledning af høj kvalitet.

GIV UDDANNELSESINSTITUTIONER BONUS VED HØJERE FASTHOLDELSESPROCENT

Fastholdelsen er forskellig på tværs af uddannelser og institutioner. Der er allerede masser af gode erfaringer, som kan inspirere til, hvordan man kan gøre det endnu bedre. Radikale Venstre foreslår, at uddannelsesinstitutionerne får indtil 2020 til at højne fastholdelsesprocenten til 50 pct. En mindre del af provenuet fra taxameterreformens beskæftigelsestakst fordeles til de institutioner, der lykkes med højere fastholdelse. Dermed gøres uddannelsesinstitutionerne direkte ansvarlige for fastholdelse og får en markant øget motivation for at højne fastholdelsesprocenten.

GRATIS DANSKUDDANNELSE

Regeringen og DF vedtog med en skatteaftale fra februar 2018, at udlændinge, der er selvforsørgende selv skal betale 12.000 for de seks moduler, som danskundervisningen er bygget op om. Det er uholdbart og bør laves om. De fleste internationale studerende har ikke råd og går dermed glip af værdifuld danskundervisning, selvom vi ved fra regeringens egne undersøgelser, at det er afgørende for at flere bliver i Danmark og bidrager efter endt uddannelse.

KRAV OM DANSKKURSER TIL IKKE-SELVBETALENDE INTERNATIONALE STUDERENDE, DER TAGER HELE UDDANNELSER I DANMARK

Gode danskkundskaber er afgørende for tilknytningen til det danske samfund. Det er selve nøglen til at internationale studerende kan knytte gode venskaber og indgå i sociale fællesskaber. Dertil er det at kunne tale og skrive det svære danske sprog afgørende for, at internationale studerende efter endt uddannelse kan indgå fuldt ud på særligt små- og mellemstore danske virksomheder.

For at sikre internationale studerende de bedste forudsætninger for at opnå netop dette, bør det overvejes, om det kan gøres obligatorisk for ikkeselvbetalende studerende, der tager hele uddannelser i Danmark, at de gennemfører danskkurser. Indførelsen af obligatoriske danskkurser skal ske i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Radikale Venstre vil arbejde for at der oprettes intensive danskkurser inden semesterstart.

EN MERE FLEKSIBEL 20-TIMERSREGEL

Ikke-EU/EØS studerende risikerer i dag, at miste deres opholdstilladelse, hvis de ved siden af deres studier arbejder mere end 20 timer om ugen. Netop dette er sket for internationale studerende, når de eksempelvis har arbejdet ekstra op til en ferie.
Derfor vil Radikal Venstre undersøge mulighederne for at smidiggøre eller fjerne 20-timersreglen.

FORBEDREDE MULIGHEDER FOR AT BLIVE I DANMARK EFTER ENDT UDDANNELSE

Det kan tage tid at få ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet. Det gælder også for danske dimittender. Derfor vil Radikale Venstre udvide den periode, som ikke-EU/EØS dimittender kan blive i Danmark imens de er jobsøgende, idet vi foreslår, at den udvides fra seks til tolv måneder.

Vi foreslår også, at det bliver undersøgt, om det nuværende etableringskort kan udvides fra ikke blot, som nu, at gælde kandidater og ph.d.er til fremover også at omfatte dimittender fra de øvrige videregående uddannelser. Det vil bidrage til, at flere internationale studerende kan blive i Danmark i op til to år efter endt uddannelse. Regeringen har herudover foreslået en række forenklinger af etableringskortet, hvilket Radikale Venstre også bakket op om.

LAVERE BELØBSGRÆNSE FOR UDENLANDSKE DIMITTENDER

I dag skal udenlandske medarbejdere finde et job med en minimumsløn på 418.000 kr. pga. beløbsgrænsen. Dette er en meget høj løn, som de færreste opnår i deres første job. Internationale dimittender har i forvejen gjort sig ulejligheden at flytte til Danmark og for manges vedkommende endda investeret penge i en dansk uddannelse. Derfor skal vi gøre en ekstra indsats for at fastholde dem efterfølgende.

Vi foreslår, at beløbsgrænsen nedsættes til 325.000 kr. for alle internationale studerende, der læser og færdiggør deres uddannelse i Danmark.

DROP SYVÅRSREGLEN I DAGPENGESYSTEMET

Vil du have dagpenge i Danmark, skal du have opholdt dig her eller i et andet EU land i syv år inden for de seneste otte år. Det har regeringen og DF besluttet som en del af skatteaftalen fra februar 2018. Opholdskravet lægger reelt hindringer ud for danskeres muligheder for at søge arbejde ude i verden, men det gør det også mindre attraktivt for udlændinge at arbejde i Danmark. I Radikale Venstre ønsker vi at droppe syvårsreglen. Arbejdstagere tjener selv op til deres dagpenge, så der er ingen grund til at diskrimere dem, der af forskellige årsager ikke har opholdt sig i Danmark i syv ud af de seneste otte år.

BEDRE FORHOLD FOR PH.D. DIMITTENDER OG FORSKERE

Opholdsordningerne for udenlandske forskere og ph.d.-studerende stiller dem på enkelte punkter ringere end udenlandske arbejdstagere med andet opholdsgrundlag i Danmark. Hvis man i dag er på forskerordningen, har man fx ikke adgang til et seks måneders jobsøgningsophold ved uforskyldt ledighed, ligesom ph.d. studerende i dag ikke har mulighed for at starte i nyt job parallelt med indgivelse af ph.d.en. Det skal vi have ændret. Regeringen har en række forslag, som Radikale Venstre bakker op om.

 

ØKONOMI

Afskaffelsen af syvårsreglen forventes at koste 200 mio. kr. årligt fra 2021, mens gratis danskkurser forventes at koste 100 mio. kr. årligt fra 2019. Initiativerne er finansieret i Radikale Venstres 2030 plan.