En grøn og meningsfuld vej ud af coronakarisen

De økonomiske hjælpepakker til erhvervslivet kan ikke udfases uden at der samtidig igangsættes initiativer, som stimulerer vækst og sætter gang i økonomien.

Radikale Venstre foreslår følgende initiativer, der kan sætter gang i dansk økonomi på en meningsfuld og grøn måde:

  • Midlertidig forhøjelse af FoU-fradrag til 250 pct.
  • Grønt investeringsvindue
  • Straksbetalingsinitiativ
  • Justering af skattekreditordningen
  • Genindførelse af eksportmomsordningen

 

Midlertidig forhøjelse af F&U-fradrag til 250 pct.

Radikale Venstre foreslår, at fradraget for virksomheders forsknings- og udviklingsinvesteringer forhøjes midlertidigt, så det i 2020 og 2021 udgør 250 pct. Tiltaget vil understøtte forskning og innovation under genopretningen.

Det er allerede aftalt, at F&U-fradraget skal forhøjes, dog ikke så meget, som vi foreslår her. Aktuelt er fradraget på 103 pct., og det forhøjes gradvist til 110 pct. i år 2026.

Provenuvirkningen fra den midlertidige forhøjelse vurderes at være omkring 6 mia. kr. per år. Beskæftigelseseffekten vurderes at være omkring 800 personer.

 

Grønt investeringsvindue

Vi foreslår at etablere et midlertidigt investeringsvindue for erhvervsinvesteringer, med henblik på at gøre virksomhederne bedre i stand til at omstille sig til at producere og drive virksomhed grønt. Investeringsvinduet skal gælde i 2020 og 2021 og skal omfatte investeringer, som mindsker klimabelastningen ved virksomhedens drift og produktion, herunder gennem øget digitalisering. Afskrivningsgrundlaget for denne type investeringer foreslås hævet med 25 pct. i 2020 og 2021.

Sidste gang, der var et investeringsvindue i Danmark, var i 2012-13. Baseret på erfaringerne fra dengang forventes tiltaget at medføre et provenutab på et trecifret millionbeløb, afhængig af den konkrete udformning af initiativet.

 

Straksbetalingsinitiativ

Vi foreslår at oprette en model, hvor store virksomheder skal sørge for straksbetalinger til mindre virksomheder gennem en kreditfacilitet i banken. Renteomkostningen knyttet til denne fremrykning skal dækkes af det offentlige i en midlertidig periode, fx i 1 år fra sommeren 2020 til sommeren 2021.

Kreditforsikringsordninger via Eksportkreditfonden eller Vækstfonden kan nedbringe risikoen ved tiltaget.

Tradeshift har med hjælp fra Philipp Schrøder, McKinsey og Copenhagen Economics estimeret, at statens omkostninger ved tiltaget kan ligge på omkring 1,5 mia. kr. og at dette til gengæld kan frigøre likviditet for omkring 385 mia. kr., som vil bidrage til at fremme SMV’ers overlevelse.

Det bør undersøges nærmere, hvorvidt tiltaget er i overensstemmelse med statsstøttereglerne.

 

Udvidelse af skattekreditordning målrettet kriseramte virksomheder

Radikale Venstre foreslår at indføre en målrettet og midlertidig hjælpeordning, der skal stimulere og fastholde virksomheders muligheder for at investere i forskning og udvikling, i perioder med svigtende indtægter.

Den foreslåede ordning fungerer som en skattekredit, hvor virksomhederne i en periode modtager tilskud gennem et forhøjet fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger. Tiltaget skal ses i sammenhæng med forslaget om den midlertidige forhøjelse af F&U-fradraget til 250 pct.

Modellen bygger på den eksisterende skattekreditordning for forskning- og udviklingsomkostninger, som blev indført i 2012, for at styrke forskning og udvikling under den daværende finanskrise. Ordningen betyder, at virksomheder med underskud kan få udbetalt ”negativ skat” for udgifter til forskning- og udvikling. Til gengæld kan udgifterne ikke indgå i de underskud der fradrages, når virksomhederne har overskud igen. På den måde er der tale om en fremrykning af den skattemæssige underskudsudnyttelse.

Der foreslås tre midlertidige ændringer af ordningen:

  • For virksomheder, der gør brug af den udvidede skattekreditordning, vil den midlertidige forhøjelse af F&U-fradraget gælde allerede fra 2019 med henblik på at styrke deres likviditet i 2020. Forhøjelsen for dette år kan evt. kombineres med en tilbagebetaling over 10 år.
  • Loftet på 25 mio. kr. for anvendelse af skattekreditordningen suspenderes for 2019 og 2020.
  • Udbetalingen af skattekreditten fremrykkes, så virksomhederne kan få udbetalt skattekreditten i de kvartaler, hvor virksomheden kan dokumentere et fald i omsætningen. Underskud for 2019 udbetales fradraget i juni 2020.

For at målrette udvidelsen til kriseramte virksomheder og undgå dødvægtstab, foreslås, at brug af disse udvidelser af ordningen forudsætter et dokumenteret forventet tab i omsætningen på mindst 30 pct. under Covid-19 krisen dvs. efter 11/3-2020.

Skattekreditordningen er en likviditetsforskydning. For de offentlige finanser vil ændringerne således medføre ekstra omkostninger knyttet til øgede renteudgifter. Man kan vælge at lade de virksomheder, der gør brug af ordningen, betale disse ekstra omkostninger.

 

Midlertidig genindførelse af eksportmomsordningen

Radikale Venstre foreslår en midlertidig genindførelse af eksportmomsordningen i 2020 og 2021, som ind til 2017 gav eksporterende virksomheder mulighed for at få den moms de alligevel ikke skal betale hurtigt retur. Tiltaget vil give ekstra likviditet til eksporterende virksomheder og vil supplere hjælpetiltaget vedrørende udskudte momsfrister, som virksomheder med negativt momstilsvar ikke har glæde af.

Forslaget forventes at koste omkring 250-300 mio. kr. per år i 2020 og 2021.

 

Hent udspillet her