EN FRI OG ÅBEN SKOLE

I Radikale Venstre mener vi, at skolen er den vigtigste samfundsinstitution, vi har. Skolen har en kæmpe betydning for vores børn. Det er her, de har deres hverdag, bygger sociale relationer og får det faglige fundamentet for deres videre vej ud i livet.

Vores vision er, at vi i Danmark får en skole, der sprudler af liv – som er inspirerende, og som kan tænde elevernes virkelyst og give det enkelte barn tillid til sine egne muligheder. Hvis det skal lykkes, skal skolen mere ud i verden, og verden skal lukkes mere ind skolen. Vores børn skal ikke bare have bøger imellem hænderne – de skal ud i verden og lære ved at se, røre og opleve.

De formelle rammer er allerede sat for, at skolerne kan gøre det. Men ofte kan det være rigtig svært for den enkelte skole og lærer at gøre drømmene til virkelighed. De gode intentioner om en mere åben og varieret skoledag har ikke rigtig båret frugt overalt endnu.

Derfor forslår vi en ny skolepakke, der skal give skolerne større fleksibilitet for at realisere den åbne skole gennem mere frihed, så skolerne får mulighed for at få skolen ud i verden og verden ind i skolen – og give eleverne den inspirerende og varierede skoledag, vi ønsker.

Pakken indeholder;

  • Udvide adgangen til at omlægge undervisningen, så understøttende timer kan bruges til en større fleksibilitet mhp. at realisere den åbne skole.
  • Ny fond, der skal give skolerne mulighed for at løfte undervisningen ind i fremtiden.
  • Udviklingsobservatorium om åben skole

MERE ÅBEN SKOLE

En af Radikale Venstres vigtigste prioriteter i skolepolitikken er den alsidige, varierede, inspirerende skoledag. Det var målet med at skabe en mere sammenhængende skoledag. Målet med at bringe pædagogerne ind i skolen. Og målet med at sikre bevægelse og en åben skole i samarbejde, samvær og lærende dialog med sin omverden. Mange skoler har allerede gjort sig gode erfaringer hermed. Det er nemlig i høj grad skolernes lokale løsninger, som afgør om skoledagen bliver varieret.

Radikale venstre vil gerne øge skolernes fleksibilitet i forhold til at fremme den åbne skole endnu mere. Konkret er vi parat til at udvide adgangen til at omlægge undervisning til fx flere voksne i fagundervisningen, til penge til transport, entré, skolehave el.l., således at det udover trivsel og faglig udvikling også kan ske for at fremme en varieret skoledag gennem den åbne skole.

Da forslaget kan afkorte skoledagen, kan der være behov for at tilføre ressourcer til de fritidstilbud, som skal modtage børnene tidligere.

FOLKESKOLENS FREMTIDSFOND

Der er efterhånden bred enighed om, at vores samfund er i så hastig forandring, at der er brug for at give vores børn nogle andre og flere færdigheder og kundskaber end dem, der undervises i, i dag. Forskere og internationale organisationer peger på, at vores muligheder for at møde udfordringerne og forme det samfund, vi lever i og fremtiden afhænger af vores evne til at samarbejde og indgå i sociale relationer, til at skabe nyt, være kreative, tænke kritisk og til at forstå og forme digitale teknologier.

Det stiller nogle nye krav til den måde, der undervises på i dag, og til det fokus, der er i undervisningen. Det er helt tydeligt, at test, målinger, kassetænkning og udenadslære ikke er vejen frem. Derfor skal vi ud af PISA-tidens skygge.

Folkeskolens Fremtidsfond skal løfte undervisningen og skolen ind i nutiden og fremtiden gennem konkrete projekter, som har høj kvalitet, og som kan udbredes efterfølgende. Projekterne skal med afsæt i den danske dannelsestradition udvikle undervisning, metoder, læringsmiljøer mv., som har fokus på at give børnene færdigheder og kundskaber til en verden af i dag og i fremtiden. Det skal være nemt og enkelt an ansøge Fonden, sådan at unødvendigt bureaukrati ikke holder nogle fra at søge.

Fondens mål er også at understøtte den åbne skole, hvor eleverne møder omverdenen (eksempelvis virksomheder, museer og foreningsliv), som et led i undervisningen. Fonden skal bidrage til, at den åbne skole får liv og styrke.

FINASIERING

Vi vil afsætte 1 mia. kr. over 10 år. Dvs. 100 mio. kr. om året.

Samtidig inviterer vi andre parter til at bidrage til fonden. Det kan være parter fra erhvervslivet, der vil sætte handling bag ordene om, at vores skole skal undervise i kundskaber, som der er særligt brug for i dag og i fremtiden. Det kan også være kommuner, der vil give kommunens skoler et boost, og som vil have fonden til at administrere midlerne strategisk klogt.

Puljen finansieres af den pensionsreform, som Radikale Venstre har foreslået.

UDVIKLINGSLABORATORIUM OM ÅBEN SKOLE

Desværre er vi ikke endnu kommet i mål med de gode intentioner om en mere åben og varieret skoledag. Der er kommet hul på skolernes arbejde med bevægelse. Men det ser ud til, at der ikke er sket en udvikling i forhold til at få mere variation ind i skoledagen. En undersøgelse fra EMU konkluderer, at der er ikke nogen nævneværdig udvikling i variation af undervisningsformer fra 2014-2016.

Vi vil derfor gøre vores til, at også Åben Skole og varieret skoledag bliver til virkelighed. Derfor vil vi lave et rejsehold, som tager rundt i landet for at indsamle erfaringer og anbefalinger, og afholde en inspirationshøring på Christiansborg.

FINANSIERING

Forslaget finansieres af den pensionsreform, som Radikale Venstre har foreslået.