Redegørelse om klager

Radikale Venstres sekretariat har nu fremlagt en redegørelse for tre klager over forhenværende politisk leder Morten Østergaard.

Fredag fortalte Morten Østergaard i et Facebook-opslag, at han har krænket yderligere tre kvinder udover Lotte Rod. Morten Østergaard fik i fortrolighed af ansatte chefer påtaler på vegne af de tre kvinder, som har følt sig udsat for uønsket seksuel kontakt fra den daværende politiske leder i festligt lag.

På den baggrund bad politisk leder, Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstres sekretariat om en redegørelse for håndteringen af de tre sager. Redegørelsen er nu færdiggjort og forelagt den politiske leder og partiets landsledelse og forretningsudvalg. Den omhandler de tre sager om seksuel chikane. Sagerne er gennemgået nedenfor.
Om sagerne:

Kendetegnende for dem alle er, at der er reageret, og at sekretariatschefen har forelagt sagerne for den politiske leder med en reprimande og indskærpelse af, at det ikke skal ske igen. Sagerne er holdt fortroligt, som ønsket af klagerne. Der er ikke orienteret bredere om sagerne. Forelagt ekstern ekspert er vurderingen, at en mangel på retningslinjer har svækket håndteringen, idet der ikke har været et klart grundlag for, hvordan sager skal håndteres, når de involverer en person, der ikke er underlagt ledelsesbeføjelser.

Af redegørelsen fremgår det, at to af klagerne er indgivet i sommeren 2016. Begge sager er personalesager. Den ene klage omhandler uønskede berøringer i forbindelse med en festlig begivenhed i efteråret 2015 og den anden ligeledes uønskede berøringer i forbindelse med en festlig begivenhed i sommeren 2016. Klagerne blev indgivet til ledende medarbejdere på Radikale Venstres sekretariat i en periode, hvor der var skifte på posten som sekretariatschef.

Som noget af det første ved sin tiltrædelse i september 2016 får sekretariatschef Lars Beer Nielsen overleveret klagerne fra ledende personale. Sekretariatschefen handlede umiddelbart på klagerne og gav primo september 2016 daværende politiske leder Morten Østergaard en reprimande for sin opførsel, som han tog til efterretning. Sekretariatschefen indskærpede, at han ikke ønskede, at nogen medarbejdere under hans ledelse skulle opleve lignende krænkende adfærd.

Den første klager henvender sig efterfølgende til sekretariatsledelsen for at spørge ind til, om der er sket en påtale af den uønskede seksuelle opmærksomhed, hvilket bekræftes.
En tredje klage blev givet i sommeren 2017 uformelt via mellemmand til sekretariatschefen. Ligeledes var det en klage over uønsket berøring i forbindelse med en fest. Klageren var en tidligere ansat og ikke ansat på tidspunktet for krænkelsen. Klageren ønskede ikke offentlighed om sagen og ønskede fortrolighed. Sekretariatschefen gav ligeledes en reprimande til den politiske leder, som han tog til efterretning.

Ingen andre i partiledelsen, hverken i folketingsgruppen eller i landsforbundet, blev orienteret i respekt for ønske om fortrolighed fra klagerne samt i overensstemmelse med personalepolitikkens retningslinjer om, at ingen oplysninger gives til parter, der ikke er involveret.
Siden har sekretariatschefen ikke modtaget nogen art klager fra hverken medarbejdere eller andre over forhenværende politiske leder Morten Østergaard.

Sekretariatschef Lars Beer Nielsen udtaler:
”Jeg har i min håndtering af sagerne fulgt klagernes ønsker om fortrolig behandling af sagerne og ligeledes fulgt partiets retningslinjer og personalepolitik for håndtering af denne type sager. Mine overvejelser om håndteringen af de tre sager har været særdeles vanskelige, ikke mindst i fravær af andre sanktionsmuligheder end en påtale over for en folkevalgt politisk leder. Det ærgrer mig dybt, at jeg ikke efterfølgende har fået etableret de retningslinjer, som kunne have sikret bedre håndteringer for eftertiden, og dette kan jeg kun beklage.

Jeg har undervejs bestræbt mig på at følge personalepolitikkens retningslinjer om at udvise den nødvendige diskretion og beskyttelse af de involveredes værdighed og privatliv og ikke videregive oplysninger om sagen til parter, der ikke er involveret. Derfor har jeg ikke involveret andre fra partiets ledelse, hverken fra folketingsgruppen eller landsforbundet.

Det ligger mig på sinde her at beklage dybt, at én klager selv har måttet opsøge en tilbagemelding, og at en anden klager ikke har fået en tilbagemelding på, at der var taget hånd om deres klage, og at der blev reageret på klagen med en påtale. Og til alle tre vil jeg gerne benytte lejligheden til på vegne af sekretariatsledelsen at beklage deres oplevelser, som gør mig ondt.”

Redegørelse vedr. klager [PDF]