Radikale får stor kulturpakke igennem til børn og unge

Radikale Venstre er gået til finanslovsforhandlingerne med et stærkt ønske om at vende mange års nedskæringer på kulturen til investeringer. Sidste år lykkedes det at stoppe omprioriteringsbidraget, og i år begynder pengene så at rulle den modsatte vej. Det sker bl.a. med en stor børne- og ungdomspakke, som Radikale Venstre har foreslået i forhandlingerne, og som skal støtte børns møde med billedkunsten, scenekunsten, musikken og litteraturen.

Børne- og ungdomspakken betyder konkret, at der afsættes penge til, at alle børn i Danmark kan se en teaterforestilling og høre en koncert mindst én gang om året. Samtidig fordobler pakken tilskuddet til, at skoler kan indgå samarbejde med professionelle kunstnere. Endelig afsætter pakken et stort beløb til indkøb af ny litteratur og udvikling af inspirationsmateriale til landets SFO’er, så litteraturen kan komme tilbage i børnelivet.

Pakken afsætter 20 mio. kr. årligt til næsten at fordoble tilskuddet til teater på landets skoler, 10 mio. kr. årligt til en fordobling af ordningen for koncerter i skolen, 10 mio. kr. årligt til en fordobling af huskunstnerordningen og 25 mio. kr. som et engangsbeløb til indkøb af litteratur mm. I alt investeres der 185 mio. kr. på kulturindsatser for børn og unge frem mod 2024.

- Vi er simpelthen så lykkelige over, at det endelig lykkes at vende udviklingen på kulturområdet efter mange års nedskæringer. Forhåbentligt kan det også være med til at skabe lidt tiltrængt optimisme og håb i et kulturliv, der lige nu kæmper en hård kamp for at overleve under corona, udtaler Zenia Stampe, kulturordfører for Radikale Venstre

Børne- og ungdomspakken er bl.a. udviklet efter dialog med branchen, som selv har peget på behovet for en stærkere indsats over for børn og unge.

- Alt starter jo med børnene. Det er blandt dem, at fremtidens talenter findes, og det er også blandt dem, at fremtidens publikum er. Så hvor hjælpepakkerne sikrer, at kulturlivet overlever på kort sigt, så er det indsatsen over for børnene, der sikrer, at den overleverer på lang sigt. Men samtidig skaber pakken jo også jobs til en masse professionelle kunstnere, og det er virkelig tiltrængt lige nu, siger Zenia Stampe.
Og så er der også særligt én ting, som den radikale kulturordfører glæder sig over.

- Kulturdebatten har i mange år lidt af en falsk modsætning mellem det bredde og det smalle og mellem folket og eliten. Det skel smadrer vi godt og grundigt med denne pakke, der jo handler om at bringe det bedste ud til de mange. Det er topprofessionelle kunstnere, der møder børn i hele landet. Det er demokratisk, det er folkeligt og det er kunst af højeste kaliber, siger Zenia Stampe.

Radikale Venstres udspil til børne- og ungdomspakken er indsat nedenfor. For yderligere informationer eller udtalelser, kontakt kulturordfører Zenia Stampe, 6162 5161, Zenia.Stampe@ft.dk.

 

Radikale Venstres forslag til kulturpakke for børn og unge
Kulturlivet står i problemer til halsen. Alligevel er der en lidenskabelig vilje til at diskutere, hvordan vi giver kunsten videre til nye generationer. For nok kan hjælpepakker redde kunsten på kort sigt - men på lang sigt er det børnene, der skal bære den videre. Det er blandt børnene, at de nye talenter og fremtidens publikum findes – uden dem dør kunsten og kulturen.

Vi hilser det derfor velkomment, at regeringen i deres finanslovsudspil har foreslået en toårig satsning på kultur- og musikskolerne. Vi deler målsætningen om, at alle børn og unge skal prøve kræfter med den skabende kunst.

Men det er også vigtigt, at børn og unge får mulighed for at opleve professionel kunst. For selvom det giver noget helt særligt selv at udøve og skabe kunst, så har oplevelsen af den professionelle kunst også en berettigelse.

Vi foreslår derfor, at der som led i finansloven 2021 afsættes penge til en egentlig børne- og ungdomskulturpakke, der udover regeringens forslag om at løfte kultur- og musikskolerne, indeholder følgende punkter for at styrke børn og unges møde med den professionelle kunst:

Flere børn og unge skal møde professionelle kunstnere gennem en fordobling af huskunstnerordningen (10 mio. kr. årligt)
Vi vil give flere børn og unge mulighed for at få indblik i den kunstneriske proces gennem huskunstnerordningen. Huskunstnerordningen knytter en professionel kunstner til en institution – fx en skole eller en ungdomsuddannelse – hvor de gennemfører et længere forløb, der giver eleverne indblik i den kunstneriske proces og den specifikke kunstart. Processen giver eleverne nogle redskaber til at forholde sig kompetent og kritisk til kunsten.

Radikale Venstre foreslår:
• At der afsættes 10 mio. kr. årligt til fordoble huskunstnerordningen.
• At huskunstnerordningen udvides, så den også gælder film og tværgående projekter.
• At en del af huskunstnerordningen afsættes til større samskabelsprojekter, fx gavludsmykning, hvor der ikke stilles de samme krav om tid pr elev.

Alle børn og unge skal se en teaterforestilling mindst én gang om året (20 mio. kr. årligt)
Vi vil give alle børn og unge mulighed for at se mindst én teaterforestilling om året.
Der findes allerede i dag en tilskudsordning – refusionsordningen – der yder 50 pct. tilskud til kommunernes indkøb af teaterforestillinger til aldersgruppen 0-16. Ordningen gælder for kommunale daginstitutioner og folkeskoler, men ikke for ungdomsuddannelser, privat- og friskoler. Der er i dag afsat 25 mio. kr. årligt til ordningen, og det vurderes, at man ved en fordobling af ordningen vil kunne indfri målet om, at alle børn og unge på landets daginstitutioner, grundskoler og ungdomsuddannelser skal se en forestilling mindst én gang om året.

Radikale Venstre foreslår:
• At refusionsordningen udvides til også at gælde ungdomsuddannelser, privat- og friskoler, så scenekunsten og den levende musik kommer ud til endnu flere børn og unge mellem 0-18.
• At der afsættes 20 mio kr. årligt til udvidelse af refusionsordningen for scenekunst, så alle børn og unge på landets daginstitutioner, grundskoler og ungdomsuddannelser hvert år kan møde scenekunsten.
• At udvidelsen af refusionsordningen benyttes til at omdanne ordningen fra at være en refusionsmodel til at blive en tilskudsmodel.

Alle børn og unge skal høre en koncert mindst én gang om året (10 mio. kr. årligt)
Vi vil give alle børn og unge mulighed for at høre en levende koncert mindst én gang om året.
Der findes ligeledes en ordning på musikkens område, Levende Musik i Skolen, der har til formål at formidle mødet med den levende musik i skolen. Sammen med landsdelsorkestrene, basisensemblerne og spillestederne er de gået sammen om ”Koncertløftet”, der har til formål at give alle børn en årlig koncertoplevelse. Sammen når de indtil videre 500.000 af landets 700.000 børn i grundskolen. Det er vurderingen, at de ved et løft af den statslig bevilling fra de nuværende 14 mio. kr. til 24 mio. kr. vil kunne nå alle elever i grundskolen samt ungdomsuddannelserne.

Radikale Venstre foreslår:
• At Levende Musik i Skolen udvides til også at gælde ungdomsuddannelser, privat- og friskoler, så den levende musik kommer ud til endnu flere børn og unge mellem 0-18.
• At der afsættes 10 mio kr. årligt til at indfri ”Koncertløftet” gennem en udvidelse af ordningen Levende Musik i Skolen samt landsdelsorkestrene og ensemblernes særlige indsats over for børn og unge, så alle elever på landets grundskoler og ungdomsuddannelser får mulighed for at møde den levende musik mindst én gang om året.

Børn og unge skal møde litteraturen (25 mio kr. i engangsbevilling)
Undersøgelser viser, at danske børn læser mindre i fritiden end de gjorde tidligere, og at læselysten generelt ligger meget lavt. Kun 20 pct. af de danske elever siger, at de ”rigtig godt kan lide at læse” mod 43 pct. internationalt. Samtidig viser undersøgelser, at det især er danskere i trediverne, altså børnenes forældre, der læser mindre.

Der er mange gode forklaringer på, at bogen fylder mindre og mindre blandt børn og deres forældre: Konkurrence fra sociale medier, Netflix og Youtube, en travlt hverdag og mangel på inspiration.

Hvis litteraturen skal tilbage i børnenes hverdag, er der derfor brug for en flerspektret indsats, der både fokuserer på, at der er gode bøger til rådighed dér, hvor børnene er, at der er voksne, der kan vejlede og inspirere, og at der er rare læsesituationer, der virker motiverende og inkluderende.

Og så er der ingen grund til at vente med at lukke børnene ind i litteraturens verden, til de selv er blevet rutinerede læsere. Så giver vi skærmen et forspring, som den ikke behøver at have, når der både er mulighed for højtlæsning og lydbøger.

Radikale Venstre foreslår:
• At der afsættes 24,5 mio kr. til indkøb af bøger til daginstitutioner, fritidsordninger og klubber i samarbejde med de kommunale børnebiblioteker.
• At der afsættes 0,5 mio kr. til at producere inspirationsmateriale, fx videoer, til de relevante institutioner og medarbejdergrupper (hvordan man bruger litteraturen i samværet med børnene, hvordan man skaber gode læsesituationer, tips til højtlæsning mm.).