HVORDAN LEVER VI SAMMEN?

Der er mange grunde til, at Danmark er et fantastisk land. En af dem er, at vi er et af verdens mest tillidsfulde folkefærd. Vi har ikke sjældne råstoffer i jorden eller en unik placering i verden. Men vi stoler på hinanden. Og det er et grundstof mange misunder os.

For når vi har tillid til hinanden, til fremtiden og de muligheder, den giver os. Og når vi har tillid til, at vi kan begå os i verden på godt og ondt. Så bliver mange ting lettere. I vores eget liv. Og i det samfund vi skaber sammen.

Tillid er svært at opbygge. Men nemt at miste. Derfor skal vi passe på vores tillid. Og altid huske på, at tillid trives bedst i stærke fællesskaber.

Eller, som vi siger: ”Når vi lever sammen – lever vi godt”.

Årtiers ophedet udlændingedebat har skabt stor bekymring for, om vores integrations­pro­ble­mer kan lø­ses.

På Christiansborg forsøger stadigt flere at slippe afsted med at give flygtninge og indvandrere skylden frem for selv at gøre noget ved problemerne. De strør om sig med symbolpolitik og fejrer menneskers ulykke med kage.

Nogle kræver sågar et fuldt stop for integrationen i Danmark. Hvad skal det nytte, at stoppe for integrationen? Skal vi være ens, eller skal vi tro på, at vi kan leve sammen, selv om vi er forskellige? Der er problemer. Og de kan løses.

Spørgsmålet er: Vil vi?

 

 

Vi vil reel integration

Vi vil pålægge kommunerne at sikre en sammensætning af børn i daginstitutioner og skoler, så de afspejler befolkningen. Når daginstitutioner eller skoler har mere end 30 pct. tosprogede børn accelererer udfordringerne.

Vi vil blande gymnasier ved at give regionerne mulighed for og pligt til at sørge for, at der kommer en mere blandet sammensætning af elever på gymnasierne.

Vi vil droppe tiltag, som giver borgere i udsatte boligområder ringere rettigheder end andre. I stedet vil vi udvikle de udsatte boligområder med andre boligformer end lejeboliger, så områderne bliver mere blandede.

Vi vil hjælpe unge med anden etnisk baggrund til at føle sig frie og ligeværdige

Vi vil give statsborgerskab i 18 års fødselsdagsgave til de unge, som er født og opvokset i Danmark, som har afsluttet folkeskolens afgangsprøve, og som ikke har begået kriminalitet. Når man er dansk, skal man også anerkendes som dansk.

Vi vil støtte civilsamfundsorganisationer, som fremmer frihed og integration nedefra, fx Bydelsmødre, ved at sikre midler til deres arbejde.

 

Vi vil have styr på kriminaliteten og skabe tryghed

Vi vil styrke den koordinerede indsats på tværs af SKAT, politi og kommuner for at slå ned på bandemedlemmers lyssky forretninger. Bandemedlemmer, som er kontanthjælpsmodtagere skal fuldtidsaktiveres.

Vi vil oprette 10 nye enheder under politiet med tilsammen 50 nye kriminalitetsforebyggere, som har tæt kendskab til de udsatte boligområder og kan forebygge, at unge ender i kriminalitet.

Vi vil give mulighed for strafnedsættelse til bandemedlemmer, som stopper al kontakt til banden og flytter væk fra deres tidligere liv. Strafnedsættelsen bortfalder og straffen iværksættes straks, hvis den dømte alligevel tager kontakt eller på ny begår kriminalitet.

Vi vil stække banderne og stoppe rekrutteringen til dem – både blandt unge med dansk og anden etnisk baggrund. Vi vil afkriminalisere hash og tillade salg i statskontrollerede butikker. Bandekriminaliteten skaber utryghed og spænder ben for, at udsatte boligområder kan tiltrække nye beboere.

Vi vil have flere med anden etnisk baggrund i arbejde

Vi vil gøre op med, at mennesker med anden etnisk baggrund i årevis overlades til en passiv tilværelse på kontanthjælp. Alle skal ud af døren hver dag for at bevare retten til kontanthjælp og have hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Vi vil starte med det, som især spænder ben: Kontanthjælpsmodtagere, som ikke har folkeskolens afgangsprøve, skal ikke gå derhjemme, men opskoles.

Asylansøgere placeres på centre. De må ikke arbejde. Ikke selv lave mad. Og deres børn må ikke gå i skole med danske børn.

Vi vænner mennesker, der kommer hertil, til isolation og passivitet.

Og danskere, som har fundet kærligheden i udlandet, kan ikke få lov at bo i Danmark med familien. Børn skilles fra deres familie, fordi reglerne siger, at de hører mere til et andet sted.

Sådan skal det ikke fortsætte.

Danmark er et land, der hjælper mennesker i nød. Danmark er et land med plads til, at danskere kan finde kærligheden i udlandet.

Vi vil give asylansøgere og flygtninge mulighed for at klare sig selv

Vi vil give asylansøgere lov til at arbejde fra dag ét og undgå, at asylansøgere og flygtninge vænnes til et passivt liv fra starten i Danmark.

Vi vil lade egen madlavning og pligter i form af undervisning, renholdelse mv. være en del af hverdagen i asylcentrene.

Vi vil indføre tidlig kompetencescreening af flygtninge, gerne allerede i asylfasen, så der sker en hurtig afklaring af, hvad flygtninge kan, og så der kan lægges en plan for at bygge oven på og tilpasse til det danske arbejdsmarked.

Vi vil forbedre adgangen til hurtig uddannelses-vurdering gennem et team i Uddannelsesministeriet, som har speciale i dette. Teamet skal også kunne tage ud til asylcentre og klare de første skridt af en uddannelses-vurdering på stedet.

Vi vil have flere flygtninge i job hurtigere. Vi vil oprette et rejsehold, der skal hjælpe de kommuner, som i dag har sværest ved at få flygtninge i arbejde, og vi vil starte forsøg med at koble erhvervsskoler på opgaven at få unge, nytilkomne flygtninge ind på et beskæftigelsesspor. Desuden skal flygtninge kunne trækkes i ydelser, hvis de uberettiget udebliver fra danskundervisning. 

 

Vi vil tage vores del af ansvaret for verdens svageste og mest udsatte

Vi vil flytte asylbehandling til EU’s ydre grænse og stoppe for spontan asyl ved den danske grænse. Danmark skal tage sin rimelige andel af flygtninge, som kommer til Europa, hverken mere eller mindre.

Vi vil genindføre, at Danmark modtager FN-kvoteflygtninge, fordi det er den eneste bæredygtige vej til at undgå ukontrollable flygtningestrømme.

Vi vil have, at helt almindelige danskere kan bo i Danmark med deres familie

Udlændinge, som er gift med en dansker, som klarer sig selv og er i job eller uddannelse skal ikke mødes med et kaotisk pointsystem for at få lov at være i Danmark. Vi vil stille et enkelt, klart krav om 5 års fremadrettet forsørgerpligt, når danske statsborgere vil bo i Danmark med deres udenlandske ægtefælle.

Vi vil fremme, at udlændinge med ophold i Danmark finder vej ind i fællesskabet og får gode danskkundskaber. Derfor vil vi give incitament til at lære dansk ved at have, at man hurtigere skal have forlænget sin opholdstilladelse, hvis ikke man kan dansk, end hvis man har bestået Danskprøve 2.

Vi vil fjerne integrations-vurderingen af børn, så vi ikke længere skal se, at børn ned til 8 år nægtes at bo i Danmark med deres forældre, fordi reglerne siger, at de har større tilknytning til et andet land.

I Danmark skal alle have lige muligheder, uanset om du er kvinde eller mand, og uanset hvilken seksualitet du har. Men kvinder får stadig ikke samme løn for samme ar­­bej­de eller arbejde af samme værdi.  

Der findes stadig kvinde- og mandefag. Fædre får stadig en meget lille del af barselsperioden med deres børn.

Mænd bliver oftere hjemløse. Og kvinder er stadigt udsat for vold­tægt og overgreb. Omring 5.000 voldtægter og voldtægtsforsøg – og ca. 50 domsfæl­del­ser om året siger det hele.

Det kan man ignorere. Og se skævt til bevægelser som #Metoo, der prøver at skabe forandring.

Eller man kan kaste sig ind i kampen for reel ligestilling.

Det gør vi.

Vi vil gøre op med skævheden på arbejdsmarkedet

Vi vil give lige ret til barselsorlov for kvinder og mænd: 3 måneder til kvinden, 3 måneder til manden og 6 måneder til deling.

Vi vil igen oprette en barselsfond for selvstændige, så kvinder og mænd er ligestillet i mulighederne for at være selvstændige og tage barselsorlov. Desuden vil vi skabe større fleksibilitet i måden, man som selvstændig kan være på orlov, så det bedre kan kombineres med at drive en virksomhed.

Vi vil genindføre den kønsopdelte lønstatistik, så vi kan se, om der sker fremskridt i forhold til at opnå ligeløn for kvinder og mænd.

Vi vil invitere virksomheder, mediehuse og offentlige institutioner til et samarbejde om at måle på, om de stiller mænd og kvinder lige, når de rekrutterer, forfremmer, bruger kilder og vælger eksempler.

Vi vil sætte ind for at bekæmpe sexchikane på arbejdspladsen.

Vi vil de negative kønsopfattelser til livs

Vi vil indføre fag på læreruddannelsen om køn og seksualitet, så lærerne har viden og værktøjer til at understøtte et nuanceret og fordomsfrit syn på kønnene og forskellene mellem dem.

Bekæmpe negative og stereotype opfattelser af køn og konsekvenserne heraf for drenge og piger gennem brede oplysnings- og kampagneinitiativer.

Igangsætte forskning i, hvorfor teenagepiger mistrives i markant større omfang end drenge.

Vi vil hjælpe ofre for overgreb langt bedre end i dag

Vi vil indsætte en samtykkebestemmelse i voldtægtsparagraffen, så loven gør det klokkeklart, at sex uden samtykke er strafbart.

Vi vil anerkende hævnporno som en seksualforbrydelse, så det får sin egen paragraf i straffeloven. Desuden vil vi give anonymitet til ofre ved at muliggøre navneforbud i retssager om hævnporno.

Vi vil oprette flere pladser på landets krisecentre.

Vi vil gennemføre en uddannelsesindsats i politi og retsvæsen, så man bliver bedre til at behandle sager om voldtægt og overgreb.

Vi vil støtte det nybrud, der er i gang i etniske miljøer

Vi vil støtte dem der kæmper ligestillingskampen i etniske miljøer via midler til civilsamfundsorganisationer såsom Exitcirklen og Sabaah.

Vi vil afsætte midler til, at disse organisationer kan lave uddannelsesforløb for lærere, pædagoger og andre fagprofessionelle, så de bedre kan håndtere social kontrol og støtte unge, der har brug for hjælp.

Vi vil oprette flere udslusningsboliger samt udvide målgruppen for exitprogrammer, så de også kan omfatte personer udsat for alvorlig social kontrol og undertrykkelse.

 Siden bruger cookies, herunder fra 3. part. Du kan altid slette cookies fra denne side. Læs mere her.

Kontakt webmaster@radikale.dk